Měřicí přístroje: R-401 

ZE III

Logo

Univerzální přístroj na zkoušení radiolamp.

Typ: ZE III
Výrobce: Elektromechanika s.sr.o. Starý Hábendorf u Liberce
               (dnešní Stráž nad Nisou)
Rok výroby: 1946
Rozměry: 300 x 230 x 90 mm
Váha: 2,5 kg

obr.1
Popis:
Přístroj slouží ke zkoušení elektronek, k měření odporu a také jako voltmetr k měření střídavého napětí od 30 do 220 V. Přístroj dokáže najít i zkrat nebo přerušený obvod. Celý přístroj je umístěn v dřevěném kufříku.
Na přístroji najdeme šest zkušebních objímek: pětinožičkovou (E 424), pětilampovou (typ V - AB 2), objímku typu T (AZ 11), osmilampovou (typ P - AF 7), oktalovou (DF 21) a klíčovou (loktal - EBL 21).
Mezi objímkami se nachází zdířka pro připojení mřížky. Poslouží k propojení přístroje s mřížkou, která je vyvedena na čepičku elektronky. Nahoře vedle patic je umístěn měřicí přístroj - miliampérmetr, na kterém určíme stav zkoušené elektronky nebo odečteme hodnotu odporu popřípadě napětí. Pod měřicím přístrojem najdeme zkušební doutnavku, která indikuje stav žhavícího vlákna elektronky. Páčkovým přepínačem MĚŘENÍ zvolíme funkci. L - zkoušení elektronek, R - měření odporu a ke zjištění zkratů v obvodu. Pro tato měření použijeme dvě zdířky označené - R.
Vpravo nahoře vedle měřicího přístroje najdeme pojistkové pouzdro a síťový vypínač, pod ním se nachází volič napětí 220, 150 a 120 V.
Stítek
Pod voličem vidíme stupnici, která uvádí hodnoty odporu a napětí v závislosti na měřicím přístroji (např.: výchylka 9 na stupnici měřidla se rovná 7 kΩ při měření odporu a 200V měříme-li napětí). Velký otočný přepínač vpravo dole slouží k nastavení žhavícího napětí zkoušené elektronky. Žhavení je voleno v krocích: 1.2, 2, 4, 6.3, 13, 16, 22, 30, 55, 90 a 110V. Ve spodní části zkoušeče najdeme šest tlačítek. Tlačítko č. 1 slouží ke kontrole žhavícího vlákna. Tlačítkem č. 2 u nepřímo žhavených elektronek zjistíme, zda není zkrat mezi katodou a vláknem. Tlačítko č. 3 změří emisi. Zbylá tři tlačítka se použijí podle značek uvedených v tabulce.

 


Schéma ZE III, pro zvětšení klikni na obrázek

 

obr.2
Pohled na zkoušeč ZE III

 

Postup při zkoušení elektronek:
1) Přepínač označený slovem MĚŘENÍ zapneme směrem k písmenu L.
2) Zkoušenou elektronku zasuneme do patřičné objímky.
3) Vpravo dole nastavíme na přepínači žhavící napětí podle hodnot uvedených v tabulce.
4) Zapneme síťový vypínač.
5) Stlačíme tlačítko č. 1 a zkoušíme žhavící vlákno elektronky, dobrý stav se projeví rozsvícením doutnavky. Je-li žhavící vlákno přerušené, doutnavka se nerozsvítí, zkoušenou elektronku vyřadíme.
6) U nepřímo žhavených elektronek, které potřebují delší čas k nažhavení, zkoušíme stav izolace stlačením tlačítka č. 2. Ručička miliampérmetru klesá na nulu. V jiném případě proudí mezi oběma elektrodami chybný proud, znehodnocující elektronku.
7) Emise zkoušíme tlačítkem č. 3.
U dobré elektronky najede ručička miliampérmetru až do modrého pole, není-li ovšem v tabulce uvedeno jinak. Ukáže-li ručička pod červené pole, je elektronka slabá a tím i její výkon v radiopřijímači omezen. Silné chvění ručičky a neustálé její pohybování značí zkrat mezi mřížkou a katodou. Při tomto úkazu se doporučuje zkoušení ihned přerušit. Při zkoušení emise se řídíme podle značek uvedených v tabulce. Prázdný kroužek značí nulu, tj. ručička miliampérmetru nevykazuje žádný pohyb. Plný kroužek v modré barvě značí výklon ručičky do modrého pole. Místa v tabulce označená šipkou značí, že při dobré elektronce vykazuje ručička výkyv na jakoukoliv hodnotu. Při špatné elektronce není výkyv žádný. Šipka nebo kroužek v odstavci 0 tabulky znamená, že není-li stisknuto žádné tlačítko, ukáže ručička po zasunutí elektronky libovolnou výchylku.
8) Tlačítka označená číslicemi 4, 5 a 6 používáme u jednotlivých elektronek podle značek uvedených v tabulce.
9) Při zkoušení amerických elektronek, tlačítka netlačit! Po rozžhavení zkoušené elektronky ukáže miliampérmetr samočinně výchylku. U dobrých elektronek ukazuje ručička do modrého pole.

 

obr.3
Tabulka evropských elektronek 1.část

 

obr.4
Tabulka evropských elektronek 2.část

 

obr.5
Tabulka amerických elektronek

 

obr.6
Detail měřicího přístroje

 

obr.7
Zapojení uvnitř přístroje

 

obr.8

 

obr.9

 

obr.10

 

obr.11

 

obr.12
Dřevěný kufřík od přístroje

 

separátor

webdesing: Auja